top of page

Прокуратурата: За 8 от списъка на Петков службите нямат данни


Върховна касационна прокуратура извърши анализ на получените материали от МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП относно предоставени от министър-председателя Кирил Петков медийни публикации, касаещи 19 лица, съобщиха от държавното обвинение.


ВКП е получила изисканата информация от органите на изпълнителната власт във връзка с извършвана проверка по предоставени от премиера медийни публикации в обем от 588 страници, съдържащи твърдения за евентуално извършени престъпления от 19 лица.


МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП са изпратили материали, касаещи, както посочената в публикациите информация, така също и материали за предприемани действия от страна на съответния орган на изпълнителната власт по отношение на цитираните в част от публикациите лица.


След извършен анализ на предоставената информация се установи, че по отношение на 8 от посочените от премиера Кирил Петков лица службите не разполагат с данни, свързани с описаното в публично достъпните източници. Нещо повече, за 2 от тези лица не е предоставена каквато и да е информация за евентуално извършени престъпления от общ характер.


По същество това означава, че до момента на изпращане на материалите органите на изпълнителната власт не са констатирали, в съответствие със законовите си правомощия, данни за извършени престъпления и/или нарушения, които да бъдат предоставени на прокуратурата с оглед осъществяване на конституционно установените й правомощия.


За останалите 11 от лицата са изпратени материали, които евентуално биха били съотносими с изложеното в предоставените от министър-председателя Кирил Петков медийни публикации. По отношение на всички 19 лица е направена допълнителна справка в прокуратурата за извършвани проверки, приключени или водени досъдебни производства.


Медийни публикации, предоставени от Кирил Петков, по отношение на осемте лица, посочени по-горе, въпреки липсата на получени данни от МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП, са изпратени на компетентните прокуратури с оглед извършване на преценка налице ли са данни за евентуално извършени престъпления от общ характер.


По отношение на Н.П., бивш изпълнителен директор на „Булгаргаз“, днес, 08.03.2022 г., събраните материали, ведно с журналистическите статии, са изпратени в Софийска градска прокуратура, която многократно е информирала българската общественост, че той е разпитван в качеството на свидетел по наблюдавано от СГП досъдебно производство със сходен предмет на този в предоставените публикации, свързани с него.


Постъпилата във ВКП информация ще бъде поетапно окомплектована и изпращана на съответните компетентни прокуратури. Прокуратурата напомня, че съгласно конституционните разпоредби, изключителна компетентност на органите на изпълнителната власт е разкриването на престъпления. Основно задължение на прокуратурата е повдигане на обвинения след своевременното й уведомяване за събрани достатъчно данни за извършено престъпление, така също и поддържане на обвинителната теза в съда. Борбата с престъпността е отговорност на голям кръг от органи, както на изпълнителната, така и на съдебната власт. Евентуални действия или бездействия от компетентност на изпълнителната власт или други власти няма как да бъдат вменени на прокуратурата, която, както бе посочено по-горе, има други правомощия, конкретно регламентирани в Конституцията и законите на България, посочват от ВКП.

0 views0 comments
bottom of page